Anti-human
Anti-acumen
Anti-country
Anti-effrontery
Anti-future
Anti-suture
Anti-common sense
Anti-sitting-on-the-fence
Anti-Middle Ages
Anti-advice-of-sages
Anti-me
Anti-probability
Antidote
Anti-misquote
Anti-politic
Anti-shambolic
Anti-this shit
Anti-Brexit